4334 0

Kontent nədir?

Kontent sözünün hərfi tərcüməsi “məzmun” deməkdir. Sosial mediada istifadəsi baxımından bu termin informasiya, məlumat mənasında…